Prelegenci

Robert Posytek

Robert Posytek

Stanowisko: redaktor naczelny, PropertyNews.pl, zastępca redaktora naczelnego, PropertyDesign.pl