Prelegenci

Monika Czop

Monika Czop

Firma: Politechnika Śląska

Stanowisko: Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

Politechnika Śląska

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

 

Stanowisko: adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Monika Czop od 1999 roku pracuje w Katedrze Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej.

W ramach działalności dydaktycznej realizowała liczne przedmioty na kierunkach Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska, Energetyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, Gospodarka Obiegu Zamkniętego oraz Mechanika i Budowa Maszyn, w formie laboratorium, projektów, wykładów, ćwiczeń i seminariów. Brała udział w 6 projektach PBL, w tym 5 realizowanych
w ramach Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania
i innowacje POWR-03.05.00-00-Z098/17/00. Od 10 czerwca 2017 jest Certyfikowanym Tutora I stopnia, od 2019 jest akredytowanym tutorem.

Jest autorem i współautorem m.in. książek: Klasyfikacja odpadowych tworzyw sztucznych
w celu ich optymalnego wykorzystania w gospodarce o obiegu zamkniętym, Metody analizy |w gospodarce odpadami. Zbiór instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych, Gospodarka odpadami niebezpiecznymi. Materiały do zajęć laboratoryjnych, Gospodarowanie odpadami
w laboratoriach badawczych.

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2020) oraz 5 Nagrodami Rektora za osiągnięcia dydaktyczne.

Zainteresowania naukowe skupiają się na problemach przekształcania i ponownego wykorzystania odpadów komunalnych i przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Zainteresowania badawcze: gospodarka o obiegu zamkniętym - zamykanie obiegów, wykorzystanie odpadów po procesie termicznej degradacji w budownictwie, ponowne wykorzystanie i recykling odpadowych tworzyw sztucznych, właściwości fizyczne
i chemiczne stałych paliw z odpadów dla energetyki zawodowej.