Wstępny zakres tematyczny

PRECOP 27 – dwudniowa konferencja klimatyczna poprzedzająca Szczyt Klimatyczny ONZ COP27 w Egipcie

Sesja inaugurująca: Strategia dla Ziemi

Cele i rola Szczytów Klimatycznych w globalnej walce ze zmianą klimatu. Dorobek polityki klimatycznej ONZ, ze szczególnym uwzględnieniem COP26 w Glasgow. Porozumienie paryskie z 2015 roku, gdzie jesteśmy 7 lat później. Europejskie stanowisko na COP27 – główne założenia, wyzwania: forestacja, odchodzenie od węgla, redukcja emisji, elektromobilność. Cele klimatyczne w świecie niestabilności, napięć i kryzysów. Skutki pandemii i wojna w Europie – ich wpływ na warunki realizacji, dostępność narzędzi, hierarchizację celów polityki klimatycznej i zielonej transformacji. Wizja odbudowy niskoemisyjnej Ukrainy. Globalna gospodarka surowcami i zasobami w dobie geopolitycznych perturbacji i ostrej globalnej konkurencji potęg ekonomicznych. Kobiety a zmiany klimatu: nierównomierne obciążenie skutkami, przywództwo i udział kobiet w transformacji ku neutralności klimatycznej.

SESJE TEMATYCZNE

Biznes wobec zielonej rewolucji

Cele klimatyczne i działalność przedsiębiorstw. Waga Szczytów Klimatycznych w walce ze zmianami klimatu – w ocenie biznesu. Czy paradygmat wzrostu, zysku, wskaźników finansowych da się pogodzić z zieloną rewolucją? Wielkie firmy w awangardzie prośrodowiskowych zmian. Ekologia w biznesowej strategii – samoświadomość, nacisk przepisów, partnerów i klientów czy konkurencyjny atut. Przykłady i metody proekologicznych przemian. Prognozy. Okiem praktyków: klimatyczne wyzwania dla biznesu w świetle gospodarczych konsekwencji pandemii, wojny w Ukrainie oraz procesów deglobalizacyjnych.

Zielone finansowanie

Rola, zakresy działań i perspektywy wielostronnych banków rozwoju: inwestycje infrastrukturalne wspierające gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, adaptację do zmian klimatu i bezpieczeństwo energetyczne. Banki komercyjne i finansowanie projektów transformacji energii. Globalne aktywa zrównoważone – oczekiwania inwestorów, strategie sektora finansowego, rola legislacji. Instrumenty finansowe dla miast realizujących programy transformacji i adaptacji do zmian klimatu.

Zrównoważone rolnictwo i kryzys żywnościowy

Żywić społeczeństwo, dbać o środowisko – nowe cele rolnictwa, produkcji i dystrybucji. Hodowla przemysłowa – jak ograniczać emisje metanu? Zielone technologie i innowacje – przykłady. Rolnictwo szuka dróg do bioróżnorodności. Farmy przyszłości w miastach. Wspólna Polityka Rolna UE 2023-2027 a Europejski Zielony Ład i strategia „Od pola do stołu" – założenia, uwarunkowania, wyzwania. Bezpieczeństwo żywnościowe w czasach niepokojów i zawirowań geopolitycznych.

Zielony zwrot w świecie energii

Transformacja energetyczna w kontekście Zrównoważonych Celów Rozwojowych (SDG7) oraz Energy Progress Report. Gdzie jesteśmy? Czego dokonaliśmy? Dokąd zdążamy? Odnawialne źródła energii w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Jak zaspokoić rosnące potrzeby i skutecznie zapobiegać ubóstwu energetycznemu? Niezależność i bezpieczeństwo jako impulsy przyspieszające inwestycje we własne źródła energii i ograniczające popyt na paliwa kopalne. Technologie wodorowe, energia atomowa – ich aktualna i perspektywiczna rola w transformacji.

Efektywność energetyczna

Mniej znaczy więcej – efektywność energetyczna w systemie ochrony klimatu. Polska na tle Europy. Energochłonność gospodarki w kontekście celów klimatycznych, rewolucyjnych zmian w łańcuchach dostaw i reperkusji skokowego wzrostu cen surowców energetycznych. Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej – rodzaje, koszty, efekty. Historie wdrożeń. Rachunek ekonomiczny i stymulacje ze strony państwa czy Unii Europejskiej. Perspektywiczne technologie.

Emisje gazów cieplarnianych

Pomiary, największe źródła, wpływ na klimat i podstawowe kierunki ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jako narzędzie realizacji ambitnych celów redukcyjnych. Środki przekazane w ramach ETS – efekty gospodarcze, społeczne, środowiskowe. Jak reformować system, by UE osiągnęła swoje cele dekarbonizacji? Inne (globalne) systemy handlu emisjami; nierówna konkurencja i jak jej przeciwdziałać. Opłaty od importu emisji (CBAM), czy to przykład dobrego rozwiązania? Perspektywy rozwoju krajowych i lokalnych systemów – szanse na międzynarodową współpracę i integrację. Przyszłość systemów handlu emisjami; ich rozszerzenie o transport i budynki. Systemy handlu emisjami a walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym. Wnioski z raportów IPCC dotyczących mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu.

Wodór i gospodarka wodorowa

Wodór paliwem przyszłości – perspektywy i bariery do pokonania. Dostępne technologie i stan zaawansowania gospodarki wodorowej w Europie i na świecie. Zielony wodór a odnawialne źródła energii. Produkcja i transport wodoru – jak to robić efektywnie? Specjalności i branże, które mogą wykorzystywać wodór.

Energetyka wiatrowa na lądzie i morzu

Przyspieszenie dekarbonizacji gospodarek oraz dywersyfikacja dostaw paliw i energii impulsem rozwoju źródeł odnawialnych – w tym branży offshore i onshore wind. Perspektywy i potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Europie i na świecie. Rozwój technologii, efektywność i sprawność. Możliwości i bariery: przemysł offshore i onshore, infrastruktura sieciowa i serwisowa, kompetencje i know-how, otoczenie prawne. Perspektywa rozwoju onshore’u w związku ze zmianami do ustawy 10H.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Plastik – globalny problem. Jaka alternatywa dla tworzyw sztucznych? Problem nietrwałości produktów: postawy producentów, rola konsumentów i regulacji. Elektrośmieci, tekstylia, odpady budowlane, kompozytu i inne odpady kłopotliwe w zagospodarowaniu. Zrównoważone projektowanie – w kierunku produkcji bez odpadów. GOZ wyzwaniem – dla gospodarek, branż i firm. System depozytowo-kaucyjny. Znaczenie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta dla realizacji celów gospodarki cyrkularnej.

Zasoby wodne i retencja

Dostępność i wykorzystanie globalnych zasobów wodnych. Skutki strukturalnego deficytu wody – środowiskowe, społeczne, gospodarcze. Woda i infrastruktura a zrównoważony rozwój, praca i jakość życia. Zasoby, które tracimy: retencja naturalna czy sztuczna, renaturyzacja czy hydrotechnika? Odsalanie, oczyszczanie ścieków, obieg zamknięty. Zintegrowane podejście do wyzwań związanych z wodą. Szósty cel Agendy 2030 – osiągnięcia i wyzwania. Rola UN-Water i współpraca międzynarodowa.

Edukacja klimatyczna

Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej – podsumowanie stanu dialogu nt. wprowadzenia edukacji klimatycznej w polskich szkołach. Raport UN GC Network Poland „Edukacja klimatyczna w Polsce”. Prace Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) a dorobek i aktywność polskiej nauki w obszarze badań zmian klimatu. Czego potrzebuje polska szkoła – Młodzieżowa Rada Klimatyczna i politycy.

Zielone budownictwo

Zrównoważone budownictwo jako globalny trend. Budownictwo jako wyzwanie: potencjał ograniczenia wpływu na klimat i złożoność procesów jego dekarbonizacji. Przemiany w budownictwie przemysłowym, infrastrukturalnym i biurowym. Mieszkalnictwo – nowoczesne trendy, normy, proekologoczna świadomość. Ślad węglowy budynków i obiektów infrastruktury w cyklu ich życia: jak liczyć, jak zmniejszać. Nisko- i zeroemisyjny materiały i technologie budowlane. Budynki pasywne: certyfikacja i koszty. Zasady gospodarki cyrkularnej w budownictwie. Współistnienie obiektów i natury. Retencja, ochrona zasobów, oczyszczanie we współczesnych rozwiązaniach architektonicznych.

Zrównoważony transport

Transport jako źródło emisji gazów cieplarnianych. Techniczne, organizacyjne i regulacyjne możliwości dekarbonizacji transportu. Energia odnawialna i e-mobilność, wodór, gaz, systemy hybrydowe – jaka alternatywa dla paliw kopalnych w napędach? System handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w europejskim transporcie. Nowoczesna infrastruktura jako warunek skutecznej transformacji transportu. Optymalizacja logistyki, racjonalna organizacja przewozów i łańcuchów dostaw. W kierunku czystego, efektywnego transportu – warunki realizacji.

ESG – czas dla odpowiedzialnych

Polityka ochrony klimatu i dążenie do zrównoważonej produkcji jako czynnik gruntownie zmieniający warunki prowadzenia biznesu. Standardy i strategie ESG – środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny, czyli kryteria określające na nowo wartość firmy. Perspektywa długoterminowa ponad doraźnym zyskiem. Dobre praktyki – czy warto być liderem zmiany? Europejska taksonomia – nowe narzędzie prawne dotyczące klasyfikowania działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo. Standardy i normy; proces kodyfikacji i jej podstawy prawne.

Miasta dla klimatu

Zmiany w zarządzaniu miastami, planowaniu przestrzennym i gospodarce komunalnej podporządkowane celom walki z kryzysem klimatycznym. Na drodze do zeroemisyjności – wybrane projekty i programy dla miast. Wyzwania, zagrożenia i kierunki koniecznych działań, czyli dorobek 11. edycji World Urban Forum w Katowicach. Kolejny szczyt WUF 12 (Egipt, 2024): infrastruktura, energia i gospodarka cyfrowa w rozwoju miast i metropolii. Zielona transformacja w ośrodkach miejskich a jakość życia – społeczne oczekiwania i nowe priorytety. Miasta w walce ze smogiem, zanieczyszczeniami i hałasem.

Technologie dla klimatu

Rozwój „zielonych” technologii – odpowiedź nauki i przemysłu: jak nowoczesne technologie mogą wspierać zrównoważone procesy w gospodarce. Odnawialne źródła energii – dostępne i wydajne? Produkcja z oszczędnością zasobów; realizacja idei gospodarki cyrkularnej w praktyce. Sztuczna inteligencja oraz internet rzeczy na rzecz efektywności energetycznej. Podejście holistyczne: współpraca rożnych specjalności w kreowaniu rozwiązań służących środowisku. Czy technologia wystarczy, by zatrzymać zmianę klimatu? Jak skutecznie prowadzić politykę proklimatyczną?

Zrównoważona moda

Repair, rewear, recycle – czyli cyrkularne fashion trendy. Slow w miejsce fast – ustawodawca i konsumenci podnoszą firmom poprzeczkę. Zielone technologie, alternatywne materiały. Odpowiedzialność za produkt, opakowanie i środowisko.

Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych

Europejskie regiony związane z węglem wobec wyzwań transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. Jak łagodzić skutki zmian, dywersyfikując i modernizując lokalną gospodarkę oraz rynek pracy? Dotychczasowe doświadczenia przeobrażeń społeczno-gospodarczych w woj. śląskim. Projekty w ramach terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji szansą na rozwój w nowych dziedzinach i kreowanie nowych rynków. Rola przedsiębiorczości i biznesu oraz partycypacji społecznej w procesie programowania. Inwestorzy Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – kluczowe narzędzie wsparcia. Współpraca UE z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi.

REPowerEU: klimat, bezpieczeństwo, gospodarka

REPowerEU jako odpowiedź UE na wyzwania związane z transformacją europejskiego systemu energetycznego: potrzebę uniezależnienia się UE od rosyjskich paliw kopalnych i konieczność przezwyciężenia kryzysu klimatycznego. Cele nadrzędne a dostępne środki, narzędzia, kierunki działań i ich uwarunkowania. Rola efektywności energetycznej, dywersyfikacji źródeł dostaw surowców i paliw oraz rozwoju energetyki odnawialnej. Jak przyśpieszenie zielonej transformacji może wpłynąć na wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo i powstrzymywanie zmian klimatu. Europa we współpracy z partnerami.

Okrągły Stół Odpadowy. Gospodarka odpadami – szansa i wyzwania dla państwa, przemysłu i samorządów

Cz.1 Regulacje prawne. Dotychczasowy dorobek legislacyjny w dziedzinie gospodarowania odpadami – spójność istniejących rozwiązań z wprowadzanymi i zapowiadanymi. Zasada Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta i skutki jej wprowadzenia w proponowanej formule. „Dyrektywa plastikowa” (SUP), system depozytowo-kaucyjny: dlaczego nie udaje się na czas wdrażać w Polsce regulacji UE? Skutki opóźnień – finansowe, gospodarcze, społeczne. Jak wprowadzać regulacje, sprawiedliwie rozkładając ich koszty? Gospodarka Obiegu Zamkniętego – odległy horyzont? Jakość regulacji a efektywność GOZ w wydaniu krajowym.

Cz. 2 Odpady niebezpieczne. Spalarnie odpadów a kryzys energetyczny – mniejsze zło? Oleje przepracowane i odpady chemiczne – nierozwiązany problem i obszar patologii. Recycling pojazdów w praktyce. Tworzywa sztuczne – chemiczny recykling plastiku, czyli paliwo z PET? Wpływ kryzysu gospodarczego na rozrost szarej strefy: przemyt odpadów, nielegalny/pozorowany recykling, pożary wysypisk, nielegalne składowanie. Jak zapobiegać i skutecznie zwalczać patologie? Utylizacja porzuconych odpadów jako problem biznesowy, środowiskowy, społeczny i finansowy.

Cz. 3 Wnioski i rekomendacje. Administracja krajowa wobec postulatów branży odpadowej odnośnie do kompleksowości regulacji prawnych. Spójne i sprawnie wprowadzane regulacje – jak to osiągnąć? Jak pogodzić sprzeczne interesy różnych środowisk? UE nie będzie czekać, czyli nierozwiązane problemy w gospodarowaniu odpadami a perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego.