Rejestracja
wkrótce

Menu dostępności

Wstępny zakres tematyczny

SESJA INAUGURUJĄCA

Przywództwo na rzecz klimatu

Rola przywódców politycznych i biznesowych, liderów społecznych i autorytetów naukowych w mobilizowaniu działań na rzecz klimatu. Zaangażowane, odpowiedzialne przywództwo, wzorce zachowań i ich propagowanie a skuteczniejsza realizacja globalnych celów klimatycznych. Warunki udanej współpracy międzysektorowej i międzynarodowej. Jak wspierać globalną solidarność w walce ze zmianą klimatu. Możliwości wspólnego działania w ramach nadchodzącego Szczytu Klimatycznego w Baku (COP29) – jak je wykorzystać, jak się przygotować?

SESJE TEMATYCZNE

Zrównoważone instrumenty finansowe 

Przepływy finansowe przeznaczone na łagodzenie zmiany klimatu muszą wzrosnąć co najmniej trzykrotnie, jeśli mamy osiągnąć cele Porozumienia paryskiego. Konieczność opracowania skutecznych strategii finansowania transformacji. Poszukiwanie innowacyjnych sposobów alokacji kapitału, które wspierają cele społeczne i środowiskowe. Rola sektora finansowego, regulacji, inwestorów.

Klimat, transformacja, regulacje 

Zmiany w prawodawstwie ukierunkowane na przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu. Skuteczność i egzekwowanie regulacji związanych z transformacją energetyczną, bioróżnorodnością i wymogami raportowania ESG? Chaos regulacyjny, niekonsekwencje, martwe przepisy w politykach klimatycznych – jak to uporządkować?

Alternatywne systemy gospodarcze 

Rozwiązanie kryzysu klimatycznego wyzwaniem dla obecnego systemu gospodarczego. Dążenie do nieustającego wzrostu gospodarczego a ograniczone zasoby, rosnące emisje, presja na środowisko. Czy gospodarka rynkowa może mierzyć się skutecznie z problemem kryzysu klimatycznego? Degrowth, postwzrost, gospodarka umiaru: ograniczenie produkcji i konsumpcji dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Modele alternatywne, ich społeczna akceptacja w kontekście nierówności rozwojowych. Rola edukacji.

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) 

Idea GOZ (Reduce, Reuse, Recycle) w strategiach i bieżących działaniach firm. Specjalistyczne usługi, know how, dostępność recyklatu: biznesowe podejście i rynek wobec idei GOZ. Międzynarodowa polityka GOZ – UN Plastic Treaty, dyrektywa opakowaniowa (PPWR). Legislacja krajowa – wdrożenie dyrektywy Single Use Plastics, ROP, system kaucyjny. Ekoprojektowanie. Sektory przodujące we wdrażaniu GOZ.

Nowy, świadomy konsument 

Kim jest zrównoważony konsument – jego motywacje, preferencje i kryteria wyboru, modele zakupowe. Zrównoważone marki, produkty, opakowania – ich rynkowy odbiór, informacja, zaufanie, certyfikacja, greenwashing? Jak skutecznie pracować nad zmianą zachowań u konsumentów?

Zarządzanie ryzykiem klimatycznym 

Wzrost temperatur, poziomu oceanów i częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych podniósł ryzyko prowadzenia działalności. Skutki dla gospodarki – przykłady i koszty. Jak świadomie i skutecznie zarządzać ryzykiem klimatycznym? Oferta ubezpieczeniowa. Jak podnieść klimatyczną odporność firmy/organizacji? Ryzyko klimatyczne kosztem działalności przenoszonym na klienta.

Efektywność energetyczna budynków 

Efektywność energetyczna budynków sposobem na redukcję emisji. Kluczowa rola termomodernizacji – potrzeby, koszty, możliwości tempo. Aktualne wymagania i normy oraz regulacje UE zobowiązujące państwa członkowskie do przyspieszenia termomodernizacji. Jak się do nich dostosować? Dostępne środki na inwestycje, technologie, certyfikacja. Edukacja i świadomość – branży budowlanej, administratorów i mieszkańców.

Magazyny energii, odzysk, ciepło odpadowe 

Odzysk ciepła z procesów produkcyjnych i komunalnych szansą na zaoszczędzenie środków i zmniejszenie śladu węglowego. Wybór odpowiedniej technologii i optymalne wykorzystanie ciepła, ograniczenie strat oraz dostosowanie procesów przemysłowych do nowych rozwiązań. Energia odzyskana i nadmiarowa – możliwości jej magazynowania. Magazyny skalowalne, ekonomicznie dostępne, efektywne i bezpieczne: warunki konieczne dla rozwoju sektora, magazynowania energii w Polsce

Infrastruktura energetyczna w dobie transformacji  

Stan sieci elektroenergetycznych wobec potrzeb i oczekiwań – w kontekście rozwoju energetyki odnawialnej, rozproszonej oraz inwestycji przemysłu we własną generację. Skala koniecznych inwestycji i modernizacji – koszty i źródła finansowania. Infrastrukturalne wyzwania, przed którymi stoi polski sektor przesyłu i dystrybucji energii, a cele transformacji sektora i ograniczanie jego wpływu na zmianę klimatu.

Przyszłość energetyki jądrowej 

Energetyka jądrowa w Polsce: jej docelowa rola w polskim miksie i w transformacji sektora energii. Harmonogram polskiego programu jądrowego a zobowiązania i tempo dekarbonizacji polskiej gospodarki. Jakie wyzwania stawia przed nami atom? Czy jesteśmy na niego gotowi

Energetyka odnawialna 

OZE w krajowym miksie energii – dziś i jutro. Na jakie rodzaje zielonej energii powinniśmy stawiać i dlaczego? Cele klimatyczne, bezpieczeństwo i suwerenność energetyczna, pogodozależne źródła energii, ich dostępność i cena – jak to wszystko pogodzić?

Technologie dla klimatu 

Rola innowacji technologicznych w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. Jakie nowe technologie w energetyce, budownictwie, infrastrukturze, transporcie i przemyśle mogą przyspieszyć realizację celów klimatycznych?  Digitalizacja gospodarki i rozwiązania cyfrowe mające „potencjał dekarbonizacyjny”. Wyzwania związane z wprowadzaniem zielonych rozwiązań na szeroką skalę.

Sztuczna inteligencja, energia i klimat 

Potencjał AI w usprawnianiu procesów produkcyjnych i zarządzania w gospodarce oraz w poprawie efektywności energetycznej. Energochłonność AI skłania do postawienia pytania: czy przyniesie  ona więcej korzyści czy problemów w walce ze zmianą klimatu?

Zarządzanie łańcuchami dostaw 

Przeciętnie 3/4 emisji podmiotów gospodarczych pochodzi z łańcucha dostaw – firmy zwracają coraz większą uwagę na wyzwanie związane z zarządzaniem i dekarbonizacją łańcuchów wartości. Jak zarządzić łańcuchem dostaw, by zmniejszać ślad węglowy produktu? Rola współpracy i komunikacji.

Bezpieczna i zrównoważona żywność 

Jak musi zmienić się rolnictwo, produkcja żywności i modele konsumpcji, by wyżywić ludzkość bez uszczerbku na środowisku. Zrównoważona żywność – jak ograniczyć emisje w całym łańcuchu żywnościowym? Zielone technologie i innowacje dla rolnictwa i hodowli. Rolnictwo regeneratywne: biologizacja i bioróżnorodność. Rolnictwo przyszłości w miastach (farmy wertykalne). Regulacje i finanse: Wspólna Polityka Rolna UE 2023-2027 a Europejski Zielony Ład i strategia „Od pola do stołu”.

Dekarbonizacja transportu 

Transport zostanie w całości objęty systemem handlu emisjami ETS 2. W jaki sposób przygotować się do obniżania emisji z tego sektora? Zrównoważony transport przy jednoczesnym zmniejszeniu wykluczenia transportowego. Jakiej infrastruktury potrzebuje branża transportowa: rozwiązania, priorytety, inwestycje

Ślad węglowy i ślady środowiskowe 

Nowe regulacje zmuszają przedsiębiorców do mierzenia i ograniczania wpływu na środowisko. Dzisiaj najpopularniejszym z nich jest ślad węglowy; co ze śladem wodnym czy wpływem na środowisko? Jak mierzyć inne ślady środowiskowe? Perspektywa regulacyjna: warto już teraz optymalizować ślad wodny i wpływ na bioróżnorodność. Metody i narzędzia działań. Raportowanie.

Woda, klimat, Blue Deal 

Rola wody w adaptacji do zmiany klimatu, w życiu ludzi i w ekosystemach. Europejski Blue Deal. Jak z pomocą wody możemy przeciwdziałać zmianie klimatu? Błękitno-zielona infrastruktura. Woda i retencja w Miejskich Planach Adaptacji (MPA)? Torfowiska i mokradła w zapobieganiu suszy. Pozwólmy przyrodzie działać – Nature based-solutions.

Miasta w dobie zmiany klimatu 

Procesy i decyzje urbanistyczne w walce ze zmianą klimatu. Zrównoważone miasta bez barier – omówienie konceptu. Urbanizacja a ochrona bioróżnorodności. Miejskie plany adaptacji do zmiany klimatu (MPA). Inwestycje miejskie a zrównoważona urbanistyka. Energochłonność architektury, zrównoważona infrastruktura drogowa. Rola szarej infrastruktury w zielonej transformacji miast. 

Zielony Ład – co dalej?

Europejski Zielony Ład – fundament transformacji, która ma na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku – ma 5 lat. Rewolucja w wielu sektorach gospodarki trwa. Współpraca na wielu poziomach: od rządów, przez sektor prywatny po społeczeństwo obywatelskie. Jakie są główne wyzwania związane z realizacją konkretnych działań zapisanych w Europejskim Zielonym Ładzie i jakie strategie mogą być skuteczne w ich osiągnięciu?

Bioróżnorodność i biznes 

Wpływ firmy na środowisko i bioróżnorodność – coraz popularniejszy temat porównywalny do wpływu firmy na klimat. Wymogi regulacyjne zmuszają firmy do zwiększenia świadomości w kwestiach związanych z kapitałem naturalnym. Mnogość wytycznych i systemów raportowania. Skuteczność praktyk realizowanych przez biznes – ryzyko oskarżenia o greenwashing. Jak kompensować i minimalizować swój wpływ na środowisko? Offsety i insety.

Sektory trudne w dekarbonizacji 

Elektryfikacja nie dla wszystkich branż jest drogą do szybkiej dekarbonizacji. Hutnictwo, przemysł cementowy i inne branże, w których dekarbonizacja jest trudna, a alternatywne (bezemisyjne) rozwiązania techniczne nie są dojrzałe/efektywne/dostępne. Jakie technologie mogą być użyte w tych sektorach w krótkiej perspektywie?

Edukacja klimatyczna 

Status edukacji klimatycznej w szkołach. Jak uczyć o klimacie – nie tylko w szkole, nie tylko młodzież. Jak firmy edukują swoich pracowników? Jakich systemowych narzędzi potrzebujemy, by lepiej uczyć o klimacie? Szkoła i administracja, rodzice i znajomi czy media (także społecznościowe) – kto ma największy wpływ? Jak przeciwdziałać dezinformacji?

Partnerstwo na rzecz klimatu 

Rola partnerskich relacji i współpracy międzynarodowej w obliczu globalnych wyzwań związanych ze zmianą klimatu. Korzyści płynące z partnerstwa między różnymi sektorami (nauka, biznes, organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie). Jak budować i promować współpracę różnych interesariuszy – najlepsze praktyki, potencjalne bariery. Przykłady udanych partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz analiza czynników, które przyczyniły się do ich sukcesu.

Greenwashing a etyczna komunikacja 

Czym jest obecnie, a czym będzie greenwashing w 2026 roku? Dyrektywa Green Claims. Rodzaje greenwashingu. Jak uniknąć posądzenia o greenwashing? Etyczna komunikacja w firmie. Jak komunikować kwestie związane ze środowiskiem i klimatem?

ESG: strategia, praktyka, raportowanie 

już weszła w życie i zaczyna obowiązywać pierwsze firmy. Coraz więcej firm wyznacza sobie ambitne cele klimatyczne, które następnie raportuje (weszła w życie Corporate Sustainability Reporting Directive). W jakim miejscu są firmy realizujące strategie ESG? Z jakimi wyzwaniami firmy mierzą się przy tworzeniu raportów? Narzędzia wspomagające firmy w usystematyzowaniu procesu raportowania. Perspektywa małych i średnich przedsiębiorstw.

CLIMATE TALKS

Agenda 2030 – gdzie jesteśmy? 

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG Stocktake) – na jakim etapie jesteśmy. Które z celów są na dobrej ścieżce do realizacji, które wręcz przeciwnie?

Aktywizm 

Aktywiści klimatyczni i ich rola w walce z katastrofą klimatyczną. Depresja klimatyczna – jak z nią walczyć? Udział aktywistów w szczytach klimatycznych. Dialog, współpraca i budowanie partnerstw z aktywistami.

Narzędzia wspierające dekarbonizację – SBTi 

SBTi (Science Based Targets initiative, czyli inicjatywy naukowo-uzasadnionych celów) – narzędzie pomagające firmom w stawianiu ambitnych celów redukcyjnych. Wyzwania i korzyści dla biznesu. Inne funkcje SBTi: promowanie najlepszych praktyk, zapewnianie wsparcie technicznego i zasobów, niezależna ocena i weryfikacja.

Smog i inne zanieczyszczenia 

Smog to nie wszystko – problem zanieczyszczenia hałasem i światłem. Jak wpływają one na bezpieczeństwo i jakość życia w mieście oraz zdrowie mieszkańców? Zmiana klimatu a natężenie zanieczyszczeń. Kto jest za nie odpowiedzialny? Jak je minimalizować? Działania samorządów, organizacji; edukacja.

Transformacja i ubóstwo energetyczne 

Czy transformacja energetyczna może pogłębić nierówności społeczne poprzez wywołanie zjawiska ubóstwa energetycznego? Modernizacja źródeł energii na niekonwencjonalne – kto pokryje koszty? Działania wspierające i osłonowe.

Opakowania  

Rodzaje opakowań z najmniejszym wpływem na klimat. Papier, plastik z recyklingu czy szkło – plusy i minusy. Opakowania przyszłości. Traceability i labelling. Co powinno się znaleźć na opakowaniu, by nie potęgować dezorientacji i nieufności u konsumentów?

Zrównoważone tekstylia 

Slow fashion i zrównoważona moda vs. ultra fast fashion. Gospodarka odpadami i rozszerzona odpowiedzialność producenta w branży odzieżowej. Right to repair, zero waste, upcycling, sharing economy i inne trendy w użytkowaniu ubrań – co na to producenci? Zielone technologie i materiały w branży mody.

Kosmos dla klimatu 

Rola technologii kosmicznych we wspomaganiu monitorowania szybkich zmian środowiska i identyfikacji związanych z nimi zagrożeń. Agencje kosmiczne aktywne w przeciwdziałaniu zmianie klimatu.

Zapraszamy do kontaktu, podzielenia się z nami propozycjami, sugestiami i pomysłami.

Zgłoś ważny dla Ciebie temat, zaproponuj swoje wystąpienie, napisz nam, kogo chciałbyś spotkać na najbliższym wydarzeniu Precop. Proponowany przez nas zakres tematyczny powyżej.

Wszystkie pola są wymagane.
Informujemy, że dane osobowe wprowadzone do poniższego formularza będą przetwarzane tylko w zakresie prezentacji propozycji tematyki, nie dłużej niż do dnia zakończenia eventu, którego dotyczą. W pozostałym zakresie stosuje się warunki Polityki Prywatności dla danych związanych z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych.